Czym jest ulga termomodernizacyjna?

To specjalny rodzaj odliczenia, który pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o koszty związane z modernizacją termiczną domów jednorodzinnych. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszty takie jak np. zakup i montaż nowych okien, docieplenie ścian czy wymianę instalacji grzewczej na bardziej energooszczędną, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Podatnik, który jest posiadaczem lub współposiadaczem budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozlicza swoje podatki na zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-37), stawki liniowej (PIT-36L) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, budynek musi być już oddany do użytku. Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi w przypadku budynków, które są w trakcie budowy.

Czym dokładnie jest termomodernizacja?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

* ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;

* ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

* wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;

* całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczeniu od podatku podlegają wydatki, które:

* są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);

* dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;

* zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

* nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

* nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę płatności brutto (razem z tym podatkiem). Nie dotyczy to sytuacji, gdy podatek od towarów i usług został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Wtedy odliczeniu podlega wyłącznie kwota netto.

Jak i kiedy można skorzystać z odliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek. Na przykład, jeśli wydatek został poniesiony w 2021 roku, to odliczenie należy dokonać podczas rozliczenia podatku za 2021 rok. Osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej (PIT-37, PIT-36, PIT-36L), składają deklarację za 2021 rok do 2 maja 2022 roku (30 kwietnia w sobotę). W przypadku podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), deklarację za rok 2021 należy złożyć do 28 lutego 2022 roku.

Jeśli kwota odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przekroczy dochód (przychód) podatnika w danym roku podatkowym, to taki nadmiar można zaliczyć do odliczenia w kolejnych latach podatkowych, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej nawet w sytuacji, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało rozpoczęte przed 1 stycznia 2019 r. i zakończone po 31 grudnia 2018 r., ale nie później niż w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku można odliczyć wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r., ale nie później niż do upływu terminu określonego powyżej.

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Kwota, którą można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zależy od rodzaju przeprowadzonej termomodernizacji oraz od jej kosztów. W przypadku wymiany źródła ciepła, maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł.

Kiedy można stracić prawo do ulgi?

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu 3 lat, to musi zwrócić odliczoną kwotę w ramach ulgi. Oznacza to, że kwota ta zostanie doliczona do podatku przy rozliczeniu za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, musi dokonać doliczenia kwot, które otrzymał jako zwrot wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w kolejnych latach. Na przykład, jeśli otrzymał zwrot w ramach programu Mój Prąd, to powinien doliczyć te kwoty do swojego dochodu przy okazji rozliczenia podatku za rok, w którym otrzymał ten zwrot.

Kiedy budynek jest traktowany jako mieszkalny jednorodzinny?

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, który może być samodzielny lub połączony w bliźniaczej, szeregowej lub grupowej zabudowie i jest przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W budynku tym można wydzielić maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, który nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku i stanowi z nim integralną całość.
Jakie przepisy regulują ulgę termomodernizacyjną?

Zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej określają szczegółowe przepisy:

* art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

* art. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Użyteczne informacje

Użyteczne informacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej można odnaleźć na na stronie www.ulgatermomodernizacyjna.pl.